Hàng gia công

  •   Thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài
  •    Thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài
  •    Tài liệu liên quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài

  1. Thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công

1- Trách nhiệm của doanh nghiệp

Chậm nhất 01 ngày trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, doanh nghiệp nộp và xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan Hải quan làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng.

Hồ sơ hải quan gồm:

– Hợp đồng gia công và các phụ kiện hợp đồng kèm theo (nếu có): 01 bản chính01 bản dịch (nếu hợp đồng lập bằng tiếng nước ngoài);

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nếu làm thủ tục tiếp nhận lần đầu): 01 bản photocopy;

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu: 01 bản photocopy;

– Giấy phép của Bộ Thương mại, nếu mặt hàng gia công thuộc Danh mục hàng hoá Nhà nước Việt Nam cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; hoặc của cơ quan chuyên ngành, nếu mặt hàng gia công theo văn bản hướng dẫn quản lý xuất, nhập khẩu chuyên ngành phải xin phép các cơ quan này: nộp 01 bản photocopy , xuất trình bản chính;

Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các bản dịch, bản photocopy trên đây và  nêu tại văn bản này.

2- Nhiệm vụ của công chức Hải quan khi tiếp nhận hợp đồng

2.1- Kiểm tra sự đồng bộ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

2.2- Đối chiếu nội dung của hợp đồng gia công với quy định tại Điều 12 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998.

2.3- Ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận; ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu của Chi cục Hải quan (mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001) lên hợp đồng và các giấy tờ khác kèm theo; vào sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện hợp đồng gia công.

Sổ tiếp nhận và theo dõi thực hiện hợp đồng gia công gồm có các tiêu chí sau: số thứ tự; tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp; họ tên, địa chỉ cư trú, số chứng minh thư  của Giám đốc doanh nghiệp; số hợp đồng gia công, ngày tháng năm ký kết hợp đồng; bên đặt gia công (tên, địa chỉ); mặt hàng gia công; thời hạn hợp đồng; ngày nộp hồ sơ thanh khoản, ngày hoàn thành thanh khoản.

2.4-  Lưu bản chính và bản dịch hợp đồng, phụ kiện hợp đồng kèm theo (nếu có) và bản photocopy các giấy tờ khác để theo dõi; trả chủ hàng các giấy tờ còn lại.

2.5- Vào máy vi tính các thông số của hợp đồng/phụ kiện hợp đồng theo các tiêu chí có sẵn trên máy.

II- Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu 

1- Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng

1.1- Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai hàng nhập khẩu: 02 bản chính;

– Vận tải đơn: 01 bản sao từ các bản original hoặc bản surrendered hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;

– Hoá đơn thương mại: 01 bản chính;

– Bản kê chi tiết hàng hoá (nếu nguyên liệu đóng gói không đồng nhất): 01 bản chính01 bản photocopy.

1.2- Giấy tờ phải nộp thêm:

– Giấy đăng ký kiểm dịch (đối với hàng yêu cầu phải kiểm dịch): 01 bản chính;

– Giấy phép của Bộ Thương mại, nếu nguyên liệu nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại: 01 bản photocopy;

– Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành, nếu nguyên liệu nhập khẩu thuộc mặt hàng theo quy định riêng đối với hàng gia công phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành: 01 bản photocopy.

1.3- Giấy tờ phải xuất trình:

Giấy phép nêu tại điểm 1.2 trên đây: 01 bản chính để Hải quan cấp phiếu theo dõi trừ lùi (đối với trường hợp nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên của hợp đồng) hoặc 01 bản chính kèm phiếu theo dõi, trừ lùi (đối với trường hợp đã được Hải quan cấp phiếu theo dõi trừ lùi).

2- Quy trình thủ tục hải quan để nhập khẩu lô hàng nguyên liệu gia công thực hiện như Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003, nhưng không thực hiện bước kiểm tra tính thuế. Ngoài ra phải thực hiện thêm:

2.1- Đối với công chức Hải quan:

2.1.1- Khi đăng ký tờ khai: Công chức Hải quan làm nhiệm vụ này phải ghi đầy đủ số, ngày tờ khai vào Bảng thống kê tờ khai theo mẫu 08/HQ-GC. Bảng thống kê này chỉ lưu tại Hải quan để đối chiếu với thống kê của doanh nghiệp khi làm thủ tục thanh khoản.

2.1.2- Khi kiểm tra thực tế hàng hoá: Kiểm hoá viên phải lấy mẫu lưu dưới sự chứng kiến của chủ hàng đối với nguyên liệu chính (trừ những trường hợp do tính chất mặt hàng không thể lấy mẫu, lưu mẫu được). Kiểm hoá viên phải ghi đầy đủ, chính xác các tiêu chí trên Phiếu lấy mẫu theo mẫu 07/HQ-GC và phải niêm phong hải quan mẫu lưu cùng với Phiếu lấy mẫu này; xác nhận đã lấy mẫu nguyên liệu (ghi rõ những chủng loại nguyên liệu đã lấy mẫu) vào tờ khai hải quan; giao mẫu nguyên liệu cho doanh nghiệp bảo quản.

Việc lấy mẫu này áp dụng cho cả những lô hàng được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

2.2- Đối với doanh nghiệp:

–  Bảo quản mẫu lưu nguyên liệu cho đến khi thanh khoản xong hợp đồng gia công;

– Xuất trình mẫu lưu nguyên liệu này cho Hải quan khi kiểm tra sản phẩm gia công xuất khẩu hoặc trong một số trường hợp khác khi Hải quan yêu cầu;

3- Thủ tục hải quan đối với những lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hoá tại cửa khẩu nhập và những lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu được miễn kiểm tra thực hiện theo quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 và Quyết định 145/2003/QĐ-BTC ngày 12/9/2003. Ngoài ra phải thực hiện thêm:

3.1-  Đối với Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công: Thực hiện theo quy định tại điểm 2.1.1 trên đây. Chi cục trưởng quyết định nguyên liệu nào cần lấy mẫu lưu (áp dụng cho cả những lô hàng được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá).

3.2- Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập: Lấy mẫu nguyên liệu theo quyết định của Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công; Lập phiếu lấy mẫu, niêm phong mẫu và giao cho doanh nghiệp bảo quản như quy định tại điểm 2.1.2 trên đây.

3.3- Đối với doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại điểm 2.2 trên đây.

4- Đối với những Chi cục Hải quan ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hàng gia công:

– Khi đăng ký tờ khai phải vào máy các số liệu của tờ khai theo các tiêu chí trên máy hoặc đối chiếu số liệu doanh nghiệp truyền đến;

– Sau khi có kết quả kiểm hoá phải vào máy số liệu thực nhập.

5- Thủ tục hải quan đối với những hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng gia công áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lầnthực hiện theo văn bản quy định về đăng ký tờ khai 01 lần.

6- Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính.

7- Thủ tục hải quan đối với sản phẩm hoàn chỉnh do bên thuê gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài thực hiện như nguyên liệu gia công, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Tên sản phẩm hoàn chỉnh và mục đích cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài phải được ghi rõ trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện bổ sung hợp đồng gia công;

– Trong bảng định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm gia công phải có định mức của sản phẩm hoàn chỉnh này.

III- Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công

1- Đối với trường hợp nguyên liệu cung ứng do doanh nghiệp mua tại thị trường Việt Nam

1.1- Nguyên liệu do bên nhận gia công cung ứng phải được thoả thuận trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện hợp đồng về tên gọi, định mức, tỷ lệ hao hụt, số lượng, đơn giá, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.

1.2- Khi mua nguyên liệu để cung ứng, doanh nghiệp không phải làm thủ tục hải quan, nhưng phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nếu nguyên liệu cung ứng thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép.

1.3- Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp phải khai rõ tên gọi, định mức, tỷ lệ hao hụt thực tế, lượng sử dụng của nguyên liệu cung ứng tương ứng với sản phẩm xuất khẩu để tính thuế xuất khẩu nguyên liệu cung ứng (nếu có) và Hải quan trừ lùi vào giấy phép (nếu nguyên liệu cung ứng thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền).

Nếu tại thời điểm xuất khẩu sản phẩm doanh nghiệp không khai báo đúng quy định này, thì nguyên liệu cung ứng sẽ không được đưa vào thanh khoản hợp đồng gia công. Đối với trường hợp nguyên liệu cung ứng thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm doanh nghiệp không khai báo hoặc có khai báo nhưng không xuất trình được giấy phép thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

2- Đối với trường hợp nguyên liệu do doanh nghiệp trực tiếp mua từ nước ngoài để cung ứng cho hợp đồng gia công

2.1- Điều kiện cung ứng như  điểm 1.1 trên đây.

2.2- Thủ tục hải quan:

– Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực hiện theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

– Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, doanh nghiệp phải khai rõ tên gọi; lượng sử dụng; định mức, tỷ lệ hao hụt thực tế; số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu của nguyên liệu nhập theo loại hình sản xuất xuất khẩu đã sử dụng để sản xuất ra lô hàng gia công xuất khẩu.

– Thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; tờ khai xuất khẩu là tờ khai xuất khẩu gia công; định mức nguyên liệu là định mức của hợp đồng gia công; hợp đồng xuất khẩu là hợp đồng gia công.

3- Khi thanh khoản hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng gia công, doanh nghiệp phải thống kê đầy đủ toàn bộ nguyên liệu đã cung ứng cho hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công đó vào bảng theo mẫu 04/HQ-GC.

IV- Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công

1- Hồ sơ hải quan

1.1- Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai xuất khẩu: 02 bản chính;

– Bản kê chi tiết hàng hoá của lô hàng xuất khẩu: 02 bản chính;

– Bảng định mức của từng mã hàng có trong lô hàng xuất khẩu (đối với mã hàng chưa đăng ký định mức với Hải quan): 02 bản chính;

– Bảng khai nguyên liệu do doanh nghiệp tự cung ứng (nếu có) tương ứng với lượng sản phẩm gia công trên tờ khai xuất khẩu (mẫu 11/HQ-GC): 02 bản chính.

1.2- Giấy tờ phải nộp thêm:

– Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu bên nhận gia công cung ứng nguyên liệu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép: 01 bản photocopy.

1.3- Giấy tờ phải xuất trình:

Giấy phép nêu tại điểm 1.2 trên đây: 01 bản chính để đối chiếu với bản photocopy phải nộp khi cấp phiếu theo dõi trừ lùi hoặc bản chính kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi (nếu đã được Hải quan cấp phiếu theo dõi trừ lùi).

2- Quy trình thủ tục hải quan để xuất khẩu sản phẩm gia công: thực hiện như Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003, nhưng không thực hiện bước kiểm tra tính thuế (trừ trường hợp sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu tự cung ứng mua tại thị trường Việt Nam, thì phải tính thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu này). Ngoài ra, phải thực hiện thêm:

2.1- Đối với công chức Hải quan:

– Khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, công chức Hải quan đăng ký tờ khai phải kiểm tra việc đăng ký định mức đối với những mã hàng có trong tờ khai xuất khẩu (nếu mã hàng nào chưa đăng ký định mức thì yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng định mức để đăng ký ); điền số, ngày tờ khai vào Bảng thống kê tờ khai xuất khẩu (mẫu 09/HQ-GC) như khi đăng ký tờ khai nhập khẩu.

– Đối với lô hàng xuất khẩu quyết định phải kiểm tra thực tế hàng hoá, khi kiểm tra phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu chính với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm, đối chiếu bản định mức với sản phẩm thực tế xuất khẩu.

2.2- Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

– Xuất trình mẫu lưu nguyên liệu và Bảng định mức đã đăng ký với Hải quan để Hải quan đối chiếu.

– Đối với những lô hàng xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, những trường hợp nguyên liệu không lấy mẫu được hoặc nguyên liệu bị biến đổi trong quá trình sản xuất (ví dụ sợi len trước khi dệt phải qua công đoạn tẩy, nhuộm…) Hải quan không thể đối chiếu được, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng nguyên liệu nhập khẩu của hợp đồng gia công.

3- Đối với những Chi cục Hải quan ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hàng gia công:

– Khi đăng ký tờ khai phải vào máy các thông số của tờ khai theo các tiêu chí trên máy hoặc kiểm tra số liệu doanh nghiệp truyền đến.

– Sau khi có kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phải vào máy số liệu thực xuất.

4- Thủ tục hải quan đối với những hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng gia công áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lầnthực hiện theo văn bản quy định về đăng ký tờ khai 01 lần.

5- Thủ tục hải quan đối với những lô hàng gia công xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 và Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12 / 9 /2003.

Đối với những lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá tại cửa khẩu, doanh nghiệp xuất trình mẫu lưu nguyên liệu và Bảng định mức đã đăng ký với Hải quan để Hải quan đối chiếu; Chi cục Hải quan cửa khẩu phải thực hiện việc đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu và Bảng định mức như  quy định tại điểm 2.1 trên đây.

V- Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công

1- Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 của Chính phủ và điểm 1.2, điểm 1.3, phần II Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 của Bộ Thương mại. Đối với sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ để tiêu dùng trực tiếp (không phải làm nguyên liệu sản xuất) thì phải thực hiện đúng quy định về Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2- Thủ tục hải quan

2.1. Đối với sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất:

– Tờ khai hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm 4, điểm 5 mục I và mục III bản Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính.

– Hồ sơ hải quan: Đối với xuất khẩu tại chỗ như hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài. Đối với nhập khẩu tại chỗ như hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài (trừ vận tải đơn)

2.2. Đối với sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ để tiêu dùng trực tiếp, thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công có sản phẩm xuất khẩu tại chỗ. Cụ thể như sau:

2.2.1- Doanh nghiệp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài:

– Làm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ như đối với xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài (sử dụng mẫu tờ khai HQ/2002-XK ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001).

– Xuất trình hàng hoá cho Hải quan kiểm tra.

2.2.2- Doanh nghiệp nhập khẩu: làm thủ tục đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ (sử dụng mẫu tờ khai HQ/2002-NK ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001) và thực hiện các chính sách về nhập khẩu hàng hoá, chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

2.2.3- Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công:

– Đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp nhận gia công như đối với xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài;

– Đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ như quy định đối với một lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài (trong hồ sơ hải quan không yêu cầu phải có vận tải đơn);

– Kiểm tra thực tế hàng hoá như đối với hàng gia công xuất khẩu ra nước ngoài; ghi kết quả kiểm hoá lên cả tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu;

– Thực hiện việc kiểm tra tính thuế;

– Xác nhận đã làm thủ tục hải quan cho cả tờ khai xuất và tờ khai nhập;

– Xác nhận thực xuất vào tờ khai xuất (ghi số, ngày, ký hiệu của tờ khai nhập khẩu tương ứng, nơi đăng ký, nơi giao hàng);

– Trả tờ khai nhập khẩu (bản chủ hàng lưu) cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ; Trả tờ khai xuất khẩu (bản chủ hàng lưu) cho doanh nghiệp nhận gia công; Hồ sơ còn lại Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công lưu theo quy định.

VI- Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp

1-  Nhiệm vụ của doanh nghiệp trong việc giao nhận hàng

– Trên cơ sở văn bản chỉ định của các bên thuê gia công, doanh nghiệp giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (Bên giao) và doanh nghiệp nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp (Bên nhận) tự tổ chức việc giao, nhận hàng theo các bước quy định tại điểm 3 dưới đây.

– Giám đốc Bên giao, Bên nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao, nhận sản phẩm đúng như khai báo trên tờ khai hàng gia công chuyển tiếp (dưới đây gọi tắt là tờ khai chuyển tiếp).

– Giám đốc Bên giao phải chịu trách nhiệm về việc sản phẩm gia công chuyển tiếp được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu của hợp đồng gia công.

– Nếu hợp đồng gia công có sản phẩm gia công chuyển tiếp (hợp đồng gia công giao) và hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm gia công chuyển tiếp làm nguyên liệu gia công (hợp đồng gia công nhận) đều cùng một doanh nghiệp nhận gia công, thì doanh nghiệp này thực hiện  nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận.

2- Tờ khai chuyển tiếp được sử dụng làm chứng từ để thanh khoản hợp đồng gia công nếu đáp ứng được các yêu cầu:

2.1- Đối với hợp đồng gia công giao:

– Các tiêu chí trên tờ khai phải được kê khai đầy đủ, không tẩy xoá; có xác nhận, ký tên, đóng dấu của cả 4 bên: Bên giao; Bên nhận; Hải quan quản lý hợp đồng gia công giao (Hải quan bên giao); Hải quan quản lý hợp đồng gia công nhận (Hải quan bên nhận).

– Thời điểm xuất trình để Hải quan bên giao xác nhận lên tờ khai phải nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công giao và không quá 15 ngày kể từ ngày Hải quan bên nhận ký xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan lên tờ khai.

2.2- Đối với hợp đồng gia công nhận:

– Các tiêu chí trên tờ khai phải được kê khai đầy đủ, không tẩy xoá; có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 3 bên (trừ Hải quan bên giao).

– Thời điểm xuất trình để Hải quan bên nhận xác nhận lên tờ khai phải nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công nhận và không quá 15 ngày kể từ ngày Bên giao lập tờ khai chuyển tiếp.

3- Quy trình thủ tục hải quan:

Bước 1:

– Bên giao kê khai đầy đủ các tiêu chí dành cho người giao hàng khai, ghi rõ ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu vào ô quy định trên cả 4 tờ khai (mẫu HQ/2004-GCCT do Tổng cục Hải quan ấn hành).

– Giao sản phẩm kèm 04 tờ khai cho Bên nhận.

Bước 2:

– Sau khi nhận đủ sản phẩm và 04 tờ khai hải quan đã kê khai, ký tên, đóng dấu của Bên giao, Bên nhận khai đầy đủ các tiêu chí dành cho người nhận hàng, ghi rõ ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu vào ô quy định trên cả 04 tờ khai.

– Mang hồ sơ hải quan gồm 04 tờ khai, văn bản chỉ định nhận hàng của bên thuê gia công, mẫu hàng gia công chuyển tiếp đến Hải quan bên nhận để đăng ký tờ khai.

Bước 3:

Hải quan bên nhận:

– Tiếp nhận hồ sơ Hải quan và mẫu hàng gia công chuyển tiếp.

– Tiến hành đăng ký tờ khai; điền số, ngày tờ khai vào Bảng thống kê tờ khai nhập khẩu (mẫu 08/HQ-GC); lập Phiếu lấy mẫu, niêm phong mẫu hàng theo đúng qui định.

– Xác nhận đã làm thủ tục hải quan, ký tên đóng dấu lên cả 04 tờ khai.

– Lưu 01 tờ khai và văn bản chỉ định nhận hàng của bên thuê gia công; Trả cho Bên nhận 03 tờ khai; giao mẫu hàng đã niêm phong hải quan cho Bên nhận tự bảo quản để xuất trình cho Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công hoặc các trường hợp khác khi Hải quan yêu cầu.

Bên nhận: Lưu 01 tờ khai; chuyển 02 tờ khai còn lại cho Bên giao.

Bước 4: Bên giao sau khi nhận được 02 tờ khai hải quan do Bên nhận chuyển đến đã có đầy đủ kê khai, chữ ký, đóng dấu của Bên nhận và Hải quan bên nhận, mang 02 tờ khai này và văn bản chỉ định giao hàng đến Hải quan bên giao để đăng ký tờ khai.

Bước 5: Hải quan bên giao:

– Tiếp nhận hồ sơ hải quan (gồm 02 tờ khai hải quan đã có đầy đủ kê khai, xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Bên giao, Bên nhận và Hải quan bên nhận; văn bản chỉ định giao hàng của bên thuê gia công).

– Đăng ký tờ khai; điền vào bảng thống kê tờ khai xuất khẩu (mẫu 09/HQ-GC) theo qui định; xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan; ký tên, đóng dấu vào cả 02 tờ khai.

– Trả Bên giao 01 tờ khai; Lưu 01 tờ khai và văn bản chỉ định giao hàng.

Tại các bước trên đây, nếu hợp đồng gia công giao và hợp đồng gia công nhận đều do một Chi cục Hải quan quản lý thì Chi cục Hải quan này thực hiện nhiệm vụ của cả Hải quan bên giao và Hải quan bên nhận.

Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp này áp dụng cho cả trường hợp hợp đồng gia công giao và hợp đồng gia công nhận khác đối tác thuê gia công.

VII. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công dùng để thanh toán tiền gia công

Thủ tục hải quan đối với việc nhận sản phẩm gia công để thanh toán tiền gia công thực hiện như thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công quy định tại mục V trên đây. Hợp đồng mua bán thay bằng văn bản thoả thuận giữa bên thuê và bên nhận gia công về việc thanh toán tiền gia công bằng sản phẩm gia công.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá nhập khẩu, chính sách thuế như hàng nhập khẩu từ nước ngoài; tuân thủ các quy định tại Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Sản phẩm gia công này được đưa vào để thanh khoản hợp đồng gia công.

VIII. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công

1- Quy trình thủ tục thanh khoản:

1.1- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản (Bước 1):

Mỗi hồ sơ thanh khoản nộp 02 bộ bảng biểu và xuất trình kèm theo bản chính các tờ khai hải quan (bản chủ hàng lưu), gồm:

– Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu (Mẫu 01/HQ-GC) kèm theo tờ khai nhập khẩu (kể cả tờ khai nhập khẩu tại chỗ; tờ khai nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp; tờ khai nhận nguyên liệu chuyển từ hợp đồng gia công khác sang) hoặc tờ khai nhập khẩu 01 lần, nếu áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lần.

– Bảng tổng hợp sản phẩm gia công xuất khẩu (mẫu 02/HQ-GC) kèm tờ khai xuất khẩu sản phẩm (kể cả tờ khai xuất khẩu tại chỗ; tờ khai giao sản phẩm gia công chuyển tiếp; tờ khai giao nguyên liệu sang hợp đồng gia công khác trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công) hoặc tờ khai xuất khẩu 01 lần, nếu áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lần.

– Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị tạm nhập (mẫu 03/HQ-GC) kèm tờ khai tạm nhập máy móc, thiết bị mượn; tờ khai nhận máy móc, thiết bị từ hợp đồng gia công khác (nếu có).

– Bảng tổng hợp nguyên liệu do bên nhận gia công cung ứng (nếu có)-Mẫu 04/HQ-GC, kèm các bảng khai nguyên liệu cung ứng khi xuất khẩu sản phẩm và hoá đơn mua hàng hoặc tờ khai nhập khẩu (nếu cung ứng bằng nguồn tự nhập khẩu từ nước ngoài).

– Bảng tổng hợp nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu (mẫu 05/HQ-GC).

– Bảng thanh khoản hợp đồng gia công (mẫu 06/HQ-GC).

Giám đốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu (nếu là hộ kinh doanh cá thể thì ký, ghi rõ họ tên; số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp) vào các bảng biểu nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ thanh khoản nộp cho Hải quan.

1.2- Hải quan kiểm tra hồ sơ thanh khoản (Bước 2) :

– Kiểm tra sự đồng bộ, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh khoản;

– Đối chiếu số, ngày tờ khai do chủ hàng thống kê trong hồ sơ thanh khoản với số, ngày tờ khai do Hải quan thống kê tại các Bảng 08/HQ-GC và 09/HQ-GC

– Kiểm tra, đối chiếu các số liệu trên tờ khai với số liệu kê khai của doanh nghiệp trong hồ sơ thanh khoản.

– Kiểm tra, đối chiếu số liệu khác trên hồ sơ (nếu thanh khoản hàng gia công bằng máy vi tính thì đối chiếu biểu mẫu thanh khoản in ra từ máy với biểu mẫu thanh khoản do doanh nghiệp nộp).

– Xác nhận kết quả kiểm tra, đối chiếu vào bảng thanh khoản hợp đồng gia công (mẫu 06/HQ-GC) và trả lại cho doanh nghiệp các tờ khai đã xuất trình.

-Nếu phát hiện có sự gian lận trong hồ sơ thanh khoản thì lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Nếu phát hiện dấu hiệu gian lận về định mức hoặc những dấu hiệu gian lận khác thì báo cáo Chi cục trưởng để chuyển cho bộ phận kiểm tra sau thông quan.

– Thời gian kiểm tra, đối chiếu thực hiện như quy định tại điểm 10, phần I Quy định này.

1.3- Giải quyết nguyên liệu thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn (Bước 3 ):

Đối với những hợp đồng gia công có nguyên liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn, thủ tục hải quan thực hiện theo một trong các phương thức sau:

1.3.1. Thực hiện theo phương thức XNK tại chỗ nếu nguyên liệu dư, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị mượn sau khi kết thúc hợp đồng gia công bên thuê gia công bán lại cho doanh nghiệp Việt Nam.

1.3.1.1. Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001.

1.3.1.2. Thủ tục hải quan:

– Thực hiện theo quy định tại điểm 2.1, mục V trên đây (Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu đồng thời là người nhận gia công thì tờ khai hải quan chỉ cần 01 bản chủ hàng lưu và 01 bản Hải quan lưu).

Nếu hợp đồng gia công tách ra thành nhiều phụ kiện để thực hiện, thì tại ô 43 tờ khai HQ/2002-TC ghi số, ngày, tháng, năm của phụ kiện có hàng xuất khẩu tại chỗ.

– Sau khi làm xong thủ tục hải quan Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ photo tờ khai lưu cùng hồ sơ của hợp đồng gia công; trả tờ khai (bản chủ hàng lưu) và các chứng từ xuất trình cho doanh nghiệp, hồ sơ còn lại lưu theo qui định hiện hành.

– Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải nộp thuế theo qui định của các Luật thuế hiện hành như đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài.

1.3.2. Tái xuất ra nước ngoài: Thủ tục hải quan thực hiện như đối với lô hàng tái xuất khác. Kiểm hoá viên phải đối chiếu nguyên liệu tái xuất với mẫu lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu.

1.3.3. Chuyển sang hợp đồng gia công khác theo chỉ định của bên thuê gia công:

– Thủ tục chuyển nguyên liệu dư thừa, máy móc, thiết bị sang hợp đồng gia công khác thực hiện theo quy định tại mục VI nêu trên. Hải quan bên nhận phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu với nguyên liệu chuyển giao, nếu phù hợp thì tiến hành lấy mẫu mới cho hợp đồng nhận nguyên liệu (đối với những nguyên liệu quy định phải lấy mẫu, doanh nghiệp không được đưa vào sử dụng khi Hải quan chưa thực hiện việc đối chiếu mẫu).

– Nếu 2 hợp đồng gia công đều cùng doanh nghiệp nhận gia công, thì doanh nghiệp này thực hiện nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận.

– Nếu 2 hợp đồng gia công đều do một Chi cục Hải quan quản lý, thì Chi cục Hải quan này phải thực hiện nhiệm vụ của cả Hải quan bên giao và Hải quan bên nhận.

– Thủ tục này áp dụng cho cả trường hợp chuyển nguyên liệu, máy móc thiết bị mượn theo chỉ định của bên thuê gia công khi  hợp đồng gia công giao đang thực hiện và áp dụng cho cả trường hợp khác đối tác thuê gia công.

1.3.4. Biếu tặng:

1.3.4.1. Hồ sơ hải quan gồm:

– Tờ khai hải quan (sử dụng tờ khai hàng phi mậu dịch): trên tờ khai phải ghi rõ “hàng thuộc hợp đồng gia công số …ngày….tháng….năm…Doanh nghiệp nhận gia công…”

– Văn bản tặng của bên đặt gia công,

– Văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại nếu hàng biếu tặng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc hàng nhập khẩu cần có giấy phép của Bộ Thương mại; văn bản cho phép của cơ quan chuyên ngành nếu hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan chuyên ngành.

1.3.4.2. Thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện theo quy định đối với hàng biếu tặng. Sau khi hoàn thành thủ tục cho lô hàng, Hải quan sao 01 tờ khai giao cho doanh nghiệp nhận gia công (nếu người được biếu tặng không phải là người nhận gia công), photocopy 01 tờ khai lưu vào hợp đồng gia công, lưu tờ khai bản chính (bản Hải quan lưu) theo qui định, trả cho người được biếu tặng tờ khai bản chính (bản chủ hàng).

1.3.5. Tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm, nếu bên đặt gia công đề nghị được tiêu huỷ tại Việt Nam:

1.3.5.1. Việc tiêu huỷ thực hiện sau khi kết thúc hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công.

1.3.5.2. Trước khi tiến hành tiêu huỷ, doanh nghiệp phải xin phép Bộ Thương mại nếu phế liệu, phế phẩm tiêu huỷ thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu, hàng hoá nhập khẩu phải có giấy phép; xin phép cơ quan quản lý môi trường nếu phế liệu, phế phẩm tiêu huỷ có ảnh hưởng đến môi trường. Nếu Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý môi trường không cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam thì doanh nghiệp phải xuất trả cho bên thuê gia công.

1.3.5.3. Thủ tục Hải quan giám sát tiêu huỷ thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp có văn bản gửi Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công thông báo thời gian, địa điểm tiêu huỷ kèm theo văn bản thoả thuận của bên thuê gia công và văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại (đối với trường hợp tiêu huỷ phải xin phép Bộ Thương mại).

– Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công cử 02 công chức Hải quan giám sát quá trình tiêu huỷ.

– Doanh nghiệp tự tổ chức việc tiêu huỷ và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý môi trường về tác động của toàn bộ quá trình tiêu huỷ đối với môi trường.

– Khi kết thúc tiêu huỷ, các bên phải tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu huỷ theo đúng qui định. Biên bản này phải có chữ ký của Giám đốc doanh nghiệp, dấu của doanh nghiệp có hàng tiêu huỷ; họ, tên, chữ ký của công chức Hải quan giám sát việc tiêu huỷ, những người được Giám đốc doanh nghiệp giao thực hiện tiêu hủy.

1.4- Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản ( Bước4) :

– Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành Bước 3 nêu trên thì Hải quan xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản lên cả 02 bản thanh khoản hợp đồng gia công (mẫu 06/HQ-GC). Xác nhận  phải ghi rõ: nguyên liệu thừa; máy móc, thiết bị mượn (nếu có) đã chuyển sang hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công nào, theo tờ khai nào; hoặc đã tái xuất/tiêu thụ nội địa, biếu tặng theo tờ khai nào; Phế liệu, phế phẩm đã tiêu thụ nội địa/biếu tặng/tái xuất theo tờ khai nào hoặc đã tiêu huỷ theo biên bản nào. Đóng dấu xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản (mẫu dấu số 05 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001).

– Trả 01 bộ hồ sơ thanh khoản cho doanh nghiệp; lưu bộ hồ sơ còn lại.

2- Thủ tục thanh khoản khi áp dụng biện pháp xác nhận thanh khoản trước, kiểm tra hồ sơ thanh khoản sau:

Đối với những Chi cục Hải quan đang thực hiện thanh khoản bằng phương pháp thủ công thì tiến hành phân loại doanh nghiệp. Những doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu tại điểm 9.1.2, phần 1 Quy định này và có quá trình thực hiện thanh khoản không có sai sót thì thực hiện các bước thanh khoản như sau:

Sau khi thực hiện xong Bước 1 thì tiến hành thực hiện ngay Bước 3 và Bước 4.

Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ thanh khoản theo đúng quy định, bộ phận thanh khoản của Hải quan phải thực hiện xong Bước 2 trên bộ hồ sơ thanh khoản lưu tại Hải quan. Nếu phát hiện vi phạm, thì lập biên bản vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

3- Xử lý các trường hợp doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhưng còn hợp đồng gia công chưa thanh khoản: 

3.1- Đối với những doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp, còn nguyên liệu, máy móc thiết bị thuê mượn để gia công chưa xuất khẩu:

3.1.1- Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công thường xuyên liên hệ với Cục Thuế địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh, theo dõi trên báo chí và áp dụng các biện pháp khác để cập nhật thông tin về các doanh nghiệp giải thể.

3.1.2- Tính thuế đối với nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị thuê mượn (không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu) chưa tái xuất để thực hiện việc thu nợ thuế theo qui định tại Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 6/8/2002 của Bộ Tài chính (nếu doanh nghiệp giải thể là doanh nghiệp Nhà nước), Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ (nếu doanh nghiệp giải thể là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Điều 112 Luật doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp giải thể khác và Điều 46 Luật hợp tác xã nếu giải thể hợp tác xã.

3.1.3- Nếu doanh nghiệp nhận gia công hàng cấm nhưng không xuất hết thì yêu cầu ban thanh lý hoặc tổ thanh lý tái xuất hết. Trường hợp doanh nghiệp đã tự ý tiêu thụ thì xử lý như quy định tại điểm 3.2 dưới đây.

3.2- Đối với những doanh nghiệp tự giải thể không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp (không có thông báo giải thể doanh nghiệp, không có quyết định giải thể…) còn nguyên liệu dư, máy móc, thiết bị thuê mượn:

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công chuyển hồ sơ cho đơn vị Hải quan làm nhiệm vụ điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành xác minh, điều tra, xử lý (hoặc chuyển cho cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng xử lý) đối với người có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

3.3- Nếu các doanh nghiệp trên còn hợp đồng gia công chưa thanh khoản nhưng thực tế doanh nghiệp đã tái xuất hết hàng hoá gia công thì Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công căn cứ hồ sơ lưu tại Hải quan để tự thanh khoản và chịu trách nhiệm về số liệu thanh khoản này.

 

Thủ tục hải quan đối với đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài

I- Thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công

1- Trách nhiệm của doanh nghiệp:

Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của  hợp đồng gia công, doanh nghiệp phải nộp và xuất trình hồ sơ để cơ quan Hải quan làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng.

Hồ sơ nộp và xuất trình bao gồm:

– Hợp đồng gia công và các phụ kiện kèm theo (nếu có): 02 bản chính;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư: 01 bản photocopy;

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu: 01 bản photocopy;

– Giấy phép của Bộ Thương mại hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu hàng hoá xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành): nộp 01 bản photocopy; xuất trình bản chính.

–  Văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận công đoạn đặt gia công ở nước ngoài trong nước chưa thực hiện được hoặc chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng: nộp 01 bản photocopy, xuất trình bản chính.

2- Nhiệm vụ của công chức Hải quan tiếp nhận hợp đồng gia công:   thực hiện như  mục I, phần 2 Quy định này.

II- Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu

1- Hồ sơ hải quan như  hồ sơ lô hàng xuất khẩu sản phẩm gia công; ngoài ra phải xuất trình thêm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (nếu nguyên liệu xuất khẩu thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, xuất khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành) để Hải quan trừ lùi.

2- Quy trình thủ tục hải quan thực hiện như Quy trình thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công quy định tại điểm 2, mục IV, phần 2 Quy định này. Khi kiểm hoá thay việc đối chiếu mẫu bằng việc lấy mẫu lưu nguyên liệu.

III- Thủ tục nhập khẩu sản phẩm gia công

1- Hồ sơ hải quan như loại hình nhập kinh doanh; tờ khai hải quan đăng ký theo loại hình nhập gia công.

2- Quy trình thủ tục hải quan thực hiện như Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003.

Khi khai hải quan, nếu sản phẩm gia công có sử dụng nguyên liệu mua từ nước ngoài thì doanh nghiệp phải khai rõ chủng loại, số lượng nguyên liệu mua tại nước ngoài tương ứng với lô hàng nhập khẩu để làm cơ sở cho việc tính thuế nhập khẩu.

Khi kiểm tra thực tế hàng hoá phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu lấy khi xuất khẩu với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm.

3- Chính sách thuế thực hiện theo qui định về thuế đối với sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài.

IV- Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản, gồm:

– Bảng tổng hợp nguyên liệu xuất khẩu (02 bản chính) kèm tờ khai xuất khẩu;

– Bảng tổng hợp sản phẩm nhập khẩu (02 bản chính) kèm tờ khai nhập khẩu;

– Bảng tổng hợp nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công đã nhập khẩu: 02 bản chính;

– Bảng tổng hợp nguyên liệu mua ở nước ngoài để sản xuất sản phẩm gia công đã nhập khẩu: 02 bản chính;

– Bảng thanh khoản hợp đồng gia công: 02 bản chính.

Bước 2: Hải quan kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản:

Thực hiện như đối với nhận gia công cho nước ngoài.

Bước 3: Tính thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công bán tại nước ngoài và giải quyết nguyên liệu thừa, máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công. Việc giải quyết nguyên liệu thừa; máy móc, thiết bị tạm xuất thực hiện như sau:

1- Nhập trở lại Việt nam:

– Nếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị trong nước xuất ra nước ngoài để phục vụ gia công thì các bước thủ tục thực hiện theo hàng tái nhập.

– Nếu từ nguồn nguyên liệu, máy móc, thiết bị mua tại nước ngoài thì làm thủ tục như hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

2- Bán tại nước ngoài: nếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị từ trong nước xuất ra nước ngoài để phục vụ gia công thì thu thuế xuất khẩu.

Bước 4: Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản:

Thực hiện như xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản hợp đồng nhận gia công cho thương nhân nước ngoài

 Nguồn: http://www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-ThuongMai-ChiTiet.aspx?ID=27

 

2717 views