Chuyên nghành thêu gia công

Công ty tôi làm là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghành thêu gia công. chúng tôi đã làm thủ tục nhận vải về thêu, sau khi theu xong lại xuất trả cho doanh nghiệp để tiếp tục gia công công đoạn còn lại theo hình thức gia công chuyển tiếp (GCCT) trong tháng 10/2013 vừa rồi tôi có làm thủ tục nhập vải cắt sẵn chưa thêu nhưng khi mang tờ khai GCCT tới chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM thì không được thông quan, hải quan yêu cầu phải xuất hóa đơn GCGT mới thông quan tờ khai trên. từ trước giờ DN tôi vẫn làm thủ tục nhập xuất GCCT như vậy khi nhận vải chưa thêu về thêu chỉ cần phiếu xuất kho của người giao là được, nay bắt người giao phải xuất hóa đơn GTGT thì tôi thấy khó quá, vì người giao vải đi thêu rồi về mới hoàn thành công đoạn thành thành phẩm mới xuất khẩu và xuất hóa đơn được. tôi muốn được Hải quan cụ thể giải thích cho DN tôi để DN tôi tiếp tục gia công hàng hóa và mọi thủ tục được làm theo trình tự hợp lý trân trọng cảm ơn kính trào!
Trả lời:
Theo quy định tại tiết a2 điểm a khoản 2 Điefu 18 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính thì bên giao thực hiện: “Giao sản phẩm kèm 04 tờ khai hải quan và hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT cho bên nhận.” Như vậy, khi làm thủ tục giao, nhận sản phẩm gia công, chuyển tiếp thì Công ty phải xuất hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT cho bên nhận.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=86430

1992 views