Chính sách mới về lĩnh vực hải quan điện tử hóa nhiều thủ tục

(HQ Online)-Theo các quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, sẽ có 22 thủ tục hải quan được triển khai bằng phương thức điện tử.

Việc điện tử hóa nhiều thủ tục hải quan góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, các thủ tục triển khai bằng phương thức điện tử theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP gồm: Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng; Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân; Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh.

Đối với các thủ tục trên, người khai hải quan được lựa chọn phương thức thủ công hoặc điện tử.

Đối với thủ tục thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu hàng hóa cho cơ quan Hải quan, cơ quan quản lý chuyên ngành tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan thực hiện bằng phương thức điện tử.

Tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng quy định nhiều thủ tục thực hiện bằng phương thức điện tử gồm: Hồ sơ khai bổ sung; hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế; báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp; Thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế; thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu, thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; Thông báo lấy mẫu; Đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản; Nộp giấy bảo lãnh; Nộp phí và lệ phí hải quan; Thông báo cơ sở sản xuất, thông báo hợp đồng và phụ lục hợp đồng gia công, báo cáo quyết toán; Thủ tục cho thuê gia công lại; Thủ tục quyết toán nguyên liệu, vật tư gia công; Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm gia công; Thủ tục đối với hàng hóa vào/ra kho ngoại quan; Thủ tục xử lý tiền thuế chậm nộp; Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Các trường hợp này người khai được lựa chọn phương thức thủ công hoặc điện tử.

Đối với thủ tục giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra cảng, kho, bãi có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, việc thực hiện phương thức điện tử sẽ phụ thuộc vào địa bàn giám sát đã được kết nối hoặc chưa được kết nối với hệ thống.

Về thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế cũng thực hiện bằng phương thức điện tử, chỉ làm thủ tục giấy khi hệ thống gặp sự cố.

N.Linh

 

904 views