Chỉ được thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế khi đã hoàn thành thủ tục hải quan

(HQ Online) – Theo Tổng cục Hải quan, khi có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa NK miễn thuế, DN phải xác định cụ thể hàng hóa đã NK và chỉ được thay đổi khi hoàn thành thủ tục hải quan.

Trước vướng mắc của Công ty TNHH dệt và nhuộm Hưng Yên liên quan đến việc xử lý máy móc thiết bị của dự án đầu tư đã hết khấu hao, theo Tổng cục Hải quan, Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa NK thực hiện dự án đầu tư miễn thuế bao gồm hàng hóa NK tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.

Trong đó quy định đối với hàng hóa NK miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. DN hoặc ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng, tên gọi, mã ký hiệu, lượng tiền, số tiền thuế được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa NK số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa NK hàng hóa miễn thuế.

 

4116-4-5944-img-7962

Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra máy móc thiết bị nhập khẩu của doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Đối chiếu với các quy định cụ thể, khi chuyển đổi mục đích sử dụng hàng NK miễn thuế, DN phải có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng, tên gọi và lượng hàng phải kê khai tương ứng với tên, lượng hàng hóa thuộc tờ khai hải quan NK ban đầu gửi cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa NK hàng hóa miễn thuế.

Liên quan đến trị giá hải quan của hàng hóa cần chuyển đổi, tại tiết b khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT- BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa NK đã sử dụng tại Việt Nam có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế.

Theo đó, hàng hóa NK đã sử dụng tại Việt Nam có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế để bán thì trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán, trường hợp cơ quan Hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định giá trị theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hàng hóa. Đối với hàng hóa NK đã nộp đủ tiền thuế, hàng hóa mua trong nước khi thanh lý không phải kê khai, nộp thuế với cơ quan Hải quan.

Như vậy, khi có nhu cầu thay đổi đổi mục đích sử dụng hàng hóa NK miễn thuế, DN phải xác định cụ thể hàng hóa đã NK miễn thuế thuộc tờ khai hàng hóa NK số, ngày, tháng, năm và chỉ được thay đổi mục đích sử dụng khi hoàn thành thủ tục hải quan.

Liên quan đến vấn đề trọng lượng của lô hàng thể hiện trên tờ khai chuyển đổi, theo Tổng cục Hải quan, trọng lượng của hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng được xác định theo trọng lượng ghi trên tờ khai hàng hóa NK ban đầu.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan 10:29 | 10/03/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/chi-duoc-thay-doi-muc-dich-su-dung-hang-mien-thue-khi-da-hoan-thanh-thu-tuc-hai-quan-142314.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

327 views