XK sản phẩm từ nguyên liệu NK theo hình thức xuất tại chỗ không được hoàn thuế

(HQ Online) – Theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp DN đã nộp thuế NK nhưng đưa vào sản xuất và XK sản phẩm theo hình thức xuất tại chỗ thì không được hoàn thuế NK đã nộp.

Công ty TNHH Samil Vina thắc mắc liên quan đến việc hoàn thuế đối với hàng hóa NK. Về vấn đề này, tại điểm d, khoản 1, Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK; khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa NK để sản xuất hàng hóa XK hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế NK thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế XK và không phải nộp thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK”.

Khoản 7, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP cũng quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK thuộc đối tượng miễn thuế NK”. Bên cạnh đó, Nghị định 134/2016/NĐ-CP cũng quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế NK đã nộp”.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty TNHH Samil Vina đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa và đã XK sản phẩm theo hình thức XK tại chỗ (không XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc không XK vào khu phi thuế quan) thì không được hoàn thuế NK đã nộp.
Nụ Bùi  (Theo nguồn báo hải quan online 15:06 | 02/12/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/xk-san-pham-tu-nguyen-lieu-nk-theo-hinh-thuc-xuat-tai-cho-khong-duoc-hoan-thue-137947.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

236 views