Tin, ảnh: Ngọc Ánh  ( Theo nguồn báo Người Lao Động 07-08-2019 – 04:54 PM)
Contact : Công Ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê.
Kim Phạm – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com