Tính trị giá hải quan của thiết bị đi mượn

(HQ Online) – Số tiền thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc khi tạm nhập vào nội địa theo hợp đồng cho mượn được hoàn lại xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam.

tinh tri gia hai quan cua thiet bi di muon
CBCC Chi cục Hải quan cảng Cái Lân kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Ken Logistics và Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam vướng mắc về trị giá hải quan của khuôn đi mượn để sản xuất sản phẩm.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK thuế NK số 107/2016/QH13 quy định thì: “hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước” thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bi, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất ” được miễn thuế NK.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dụng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế NK được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái XK tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế NK đã nộp”.

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu thuế, bao gồm: “hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy đinh tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định máy móc, thiết bị nhập khẩu được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện gia công được miễn thuế NK.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn:

Trường hợp thiết bị, máy móc NK được DN chế xuất cho DN nội địa mượn theo hợp đồng cho mượn thiết bị, máy móc thì khi tạm nhập vào Việt Nam không thuộc đối tượng miễn thuế NK, doanh nghiệp nộp thuế NK đối với thiết bị, máy móc khi tạm nhập vào nội địa và được hoàn thuế khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan, số tiền thuế NK được hoàn lại xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp thiết bị, máy móc đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế NK đã nộp.

Thu Trang ( Theo Nguồn Báo Hải Quan 09:19 | 26/09/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

P/S:
1/ Tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế XK thuế NK số 107/2016/QH13 quy định thì: “hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước” thuộc đối tượng chịu thuế.
2/ Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bi, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất ” được miễn thuế NK.
3/ Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp:……Số tiền thuế NK được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái XK tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam.
Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế NK đã nộp”.
4/ 
Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu thuế, bao gồm: hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy đinh tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định máy móc, thiết bị nhập khẩu được thỏa thuận trong hợp đồng gia công để thực hiện gia công được miễn thuế NK.

 


 

322 views