Thuê gia công lại toàn bộ có được miễn thuế nhập khẩu?

(HQ Online) – Trước thắc mắc của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phát Huy liên quan đến việc DN thực hiện loại hình thuê gia công lại toàn bộ. Theo Tổng cục Hải quan, nếu DN đáp ứng các điều kiện theo quy định thì sẽ được miễn thuế.

Các quy định liên quan đến miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản xuất sản phẩm XK đã được quy định cụ thể tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Nghị định 69/2018/NĐ-Cp; Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Thông tư 38/2018/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Cụ thể tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản xuất sản phẩm XK được miễn thuế NK.

Khoản 2, Điều 42 Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì một trong các quyền, nghĩa vụ của bên nhận gia công đối với trường hợp DN Việt Nam nhận gia công cho thương nhân nước ngoài là được thuê thương nhân khác gia công lại.

1848-1355-4-2028-img-7165-baohaiquan

CBCC Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết thủ tục cho DN. Ảnh: Thu Hòa

 

Tuy nhiên, để được miễn thuế NK, tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan Hải quan.

Cũng tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì trước khi làm thủ tục NK lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tư để thực hiện gia công, sản xuất hàng hóa XK, tổ chức, cá nhân thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan Hải quan.

Tại điểm a, khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cơ sở gia công, cơ sở gia công lại cho chi cục hải quan do tổ chức, cá nhân dự kiến lựa chọn làm thủ tục hải quan. Cũng tại Thông tư 38/2015/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài nhưng không trực tiếp gia công mà thuê tổ chức, cá nhân khác gia công thì tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại cho chi cục hải quan đã thông báo cơ sở sản xuất trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại. Điểm g, khoản 3 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC cũng quy định trường hợp gia công lại thì cơ quan Hải quan kiểm tra cơ sở gia công lại của bên nhận công gia lại theo quy định tại điểm b, c, d, đ khoản này.

Theo đó, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Phát Huy đáp ứng các cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và dã thực hiện thông báo cơ sở gia công, cơ sở gia công lại, hợp đồng gia công, hợp đồng gia công lại theo quy định pháp luật hải quan thì cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra cơ sở gia công của bên nhận gia công lại theo quy định tại Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Kết quả kiểm tra cơ sở gia công lại, năng lực gia công nếu không phát hiện DN có hành vi gian lận, trốn thuế và phù hợp với hoạt động gia công thì cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận thủ tục, hồ sơ thực hiện xử lý thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo Hải Quan 09:01 | 28/12/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/thue-gia-cong-lai-toan-bo-co-duoc-mien-thue-nhap-khau-139287.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

304 views