Thực phẩm chức năng dạng lỏng thuộc nhóm 22.02

(HQ Online) – Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với việc phân loại và xử lý thuế mặt hàng thực phẩm chức năng dạng lỏng.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng khai báo là thực phẩm chức năng dạng siro. Theo đó, căn cứ Luật Số 21/2012/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2006; Thông tư 14/2015/TT-BTC; Danh mục hàng hóa XNK và Chú giải chi tiết HS 2012, 2017 nhóm 22.02.

Nhóm 22.02 gồm: “siro đường thuộc nhóm 17.02 và si rô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06”. Tham khảo nhóm 17.02 thì “Siro đường gồm các loại siro của tất cả các loại đường (kể cả siro lactoza cũng như các loại dung dịch chứa nước trừ dung dịch chứa nước của đường tinh khiết về mặt hóa học thuộc nhóm 29.40) với điều kiện chưa pha hương liệu hoặc chất màu”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng xác định là siro đường thuộc nhóm 17.02. Trường hợp mặt hàng xác định là siro đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06.

Đối với mặt hàng có tên khai báo “thực phẩm chức năng dạng siro thì trường hợp mặt hàng xác định không phải là siro hay siro đường có thêm hương liệu nêu trên và thỏa mãn là “thực phẩm bổ sung/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin…) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc và liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” thì thuộc nhóm 22.02, mã số 2202.90.30 như hướng dẫn tại Công văn 7183/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đối với các mặt hàng là “thực phẩm bổ sung/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin…) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc và liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” giai đoạn trước ngày 2/11/2017, Tổng cục Hải quan để nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý theo hướng:

Trường hợp các lô hàng NK DN tự khai, tự xác định số thuế phải nộp (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), DN khai chưa đúng mã số 2202.90.30 thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa NK đối chiếu với hướng dẫn phân loại tại công văn 7138/TCHQ-TXNK để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

Trường hợp mặt hàng cụ thể mà Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan đã có văn bản hướng dẫn thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế.

Đảo Lê  (Theo nguồn Báo Hải Quan online 09:25 | 12/10/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

312 views