Thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021

(HQ Online) – Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021
Theo đó, trước hết là bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); sau đó mới bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương.

Theo Bộ KH&ĐT, việc bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 phải đảm bảo theo các thứ tự ưu tiên.

Trước hết vốn ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); sau đó mới bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương.

Vốn cũng dược ưu tiên để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

Tiếp theo, bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; bố trí vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021…

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Trong đó, ưu tiên các dự án khởi công mới đã đủ thủ tục, được chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, dự án thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Chính phủ số, xã hội số… phục vụ và góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, điều hành quốc gia…

Đồng thời, bố trí vốn cho các dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông có tính chất kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, quốc phòng an ninh, dự án cấp bách phòng, chống thiên tai, xử lý sạt lở, bờ sông, bờ biển, an ninh quốc phòng.

Hoài Anh  ( Theo nguồn báo hải quan online 19:51 | 24/10/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/thu-tu-uu-tien-bo-tri-von-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2021-135721.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

223 views