Trợ từ trong Tiếng Hàn: Trợ từ 도

Trợ từ 도: cũng Trợ từ này có thể thay thế các trợ từ chủ ngữ 은/는/이/가

hoặc 을/를 để thể hiện nghĩa “cũng” như thế

– 맥주가 있어요. Có một ít bia.

– 맥주도 있어요. Cũng có một ít bia.

– 나는 가요. Tôi đi đây.

2885 views