Ngữ pháp tiếng Hàn : Câu nghi vấn -ㅂ니까/습니까? (trang trọng)

Câu nghi vấn -ㅂ니까/습니까? (trang trọng)

– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니까?

– Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니까?

Đây cũng là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo.

Cách kết hợp với đuôi động từ/tính từ tương tự mục

a. Nghi vấn từ về số, số lượng 얼마

bao nhiêu

몇 시 mấy giờ

몇 개 mấy cái

며칠 ngày mấy

몇 가지 mấy loại

이거 얼마예요?

Cái này giá bao nhiêu?

지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ?

몇 개 드릴까요? Ông/bà muốn mấy cái ạ?

오늘 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy?

몇 가지 색이 있어요? Ông/ bà có bao nhiêu màu?

3488 views