Ngữ pháp tiếng Hàn Câu mệnh lệnh: -으세요/ -세요

Câu mệnh lệnh: -으세요/ -세요

(Hãy…) Gốc động từ không có patchim ở âm cuối +세요

Ví dụ: – 가다 + 세요 –> 가세요 – 오다 + 세요 –> 오세요

Gốc động từ có patchim ở âm cuối+으세요

Ví dụ: – 먹다 (ăn) + 으세요 –> 먹으세요 – 잡다 ( nắm, bắt) + 으세요 –> 잡으세요

5062 views